News and Features

Sektor ng paggawa: Batbat ng kakulangan at kawalan ng trabaho (UL Hulyo 2013)

Patuloy ang paglala ng kalagayan ng mga manggagawang kababaihan sa bansa. Kabi-kabila ang hambalos sa mga karapatan sa paggawa at ang isa sa mga bagong iskema ng gobyernong Aquino – ang two-tiered wage system na may pangunahing layunin na lalo pang pababain ang kakarampot na kasalukuyang sahod,...

Kababaihan at Pagmimina (UL Hulyo 2013)

Sa masugid na pagpapatupad ng mga neoliberal na polisiya ng liberalisasyon, higit na ibinubuyangyang ng gobyernong Aquino ang likas na yaman ng bansa sa kapakinabangan ng mga malalaking dayuhang kompanya. Dulot nito ay kapahamakan ng mamamayan.

Kababaihang Migrante (UL Hulyo 2013)

Hindi maikakaila na kahirapan ang dahilan sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong lumalabas ng bansa para magtrabaho. Sa tatlong taon ng administrasyong Aquino, ipinagpatuloy nito ang neoliberal na polisiya ng labor export hindi lamang para tugunan ang malawak na disempleyo kundi para...

Mataas na GDP hindi katumbas ng kaginhawaan sa mamamayan (UL Hulyo 2013)

Sa pagtatapos ng unang kwarto ng 2013, ang administrasyong Aquino ay buong galak na nagdiwang sa mas mataas na tantos ng Gross Domestic Product (GDP) na umabot sa 7.8%. Ito ay mas mataas ng 1% sa 6.8% na tantos noong huling kwarto ng 2012. Ang bansa umano ang may pinakamalaking paglago sa buong...

Serbisyong Tubig: Pampublikong yutilidad pribadong ganansya (UL Hulyo 2013)

Esensyal ang tubig para sa pang araw-araw na gawain sa bahay man o produksyon sa industriya. Para sa mga kababaihang pangunahing nag-aasikaso sa mga pangangailangan ng pamilya, kailangan ito sa gawaing bahay katulad ng paglalaba, paglilinis o kaya’y paghahanda ng pagkain. Sa tuwing may kakapusan...

Langis at Kuryente: All Price Hike! (UL Hulyo 2013)

Dahil sa pribatisasyon sa mga pampublikong yutilidad katulad ng kuryente at tubig, at deregulasyon sa industriya ng langis, hindi na mapigilan ang pagtaas sa singil sa mga serbisyong ito. Ang hindi maampat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na kontrolado ng iilang malalaking lokal at...

PPP: Banta sa Paninirahan (UL Hulyo 2013)

Tuwing panahon ng tag-ulan, kakambal na ng pagbaha ang isyu ng demolisyon sa bansa. Ang mga maralitang tagalunsod na siyang pinakabulnerable sa kalamidad ang siyang ring unang-unang nasisisi sa mga pagbaha sa kalunsuran kaya sila rin ang nahaharap sa banta ng demolisyon.